Domov Članki AKTIVNOSTI SKUPINE VARUHINJE PRAVIC ŽIVALI, 2019–2020

AKTIVNOSTI SKUPINE VARUHINJE PRAVIC ŽIVALI, 2019–2020

Besedilo: Metka Pekle, Monika Naumovski

Društvo za osvoboditev živali ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) in na področju ohranjanja narave (Ministrstvo za okolje in prostor), zato ima pravico zastopati interese ohranjanja narave in varstva živali v upravnih in sodnih postopkih.

Na MOP (Ministrstvo za okolje in prostor) in MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) smo v zadnjem letu posredovali vrsto zaprosil za dostop do informacij javnega značaja, saj teh informacij nismo dobili na javno dostopnih mestih. To so informacije z naslednjih področij:

  • šakali (bili so odstranjeni s seznama zavarovanih živalskih vrst in v letu 2020 uvrščeni med lovno divjad),

  • lovski turisti (število lovskih turistov, višina pridobljenih sredstev od lovskega turizma, število opravljenih kontrol),

  • nesreče pri lovu (glede na pridobljene podatke je bil napisan članek, ki je bil objavljen v prejšnji številki revije),

  • odškodnine za škodo, ki so jo povzročile zavarovane živalske vrste (koliko je bilo prijav, kako se škoda dokazuje in preverja, število izplačanih odškodnin, upoštevanje preventivnih ukrepov in ukrepov zaščite pri izplačevanju škod …),

  • lov na polhe (število dovoljenih kvot za lov na polhe po lovskih območjih, podatki o številu ujetih/ubitih polhov, število opravljenih kontrol …).

JANUARJA 2020 JE DRUŠTVO PODALO PISNE PRIPOMBE K ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU.

Protestiralo je proti predlogu (2. člen), da lovskim organizacijam ne bi bilo več treba pridobivati dovoljenj za uporabo umetnih virov svetlobe za vrste, ki jih je že sedaj dovoljeno loviti ponoči. Z nenadzorovanim lovom z umetnimi viri svetlobe bi se namreč neselektivno motilo in ogrožalo ostale prosto živeče živali, ki so aktivne ponoči, kar bi nasprotovalo namenom ZDLov-1, tj. predvsem zaščita in varstvo prosto živečih živali in njihovih habitatov. Kršen bi bil tudi 14. člen Zakona o ohranjanju narave (vznemirjanje večine gozdnih živali brez upravičenega razloga).

Društvo je zaprosilo za pojasnilo glede ohranjanja lova na polhe in opozorilo, da ima po 5. členu Ustave država dolžnost, da ohranja naravno bogastvo, v RS pa se v imenu tradicije, zabave in raznih tekmovanj in prireditev (t. i. polhovanj) spodbuja pobijanje živih osebkov.

V zakonu je bil tudi predlog, da bi se v lovske družine lahko vključevali tudi mladoletni otroci. Društvo je temu močno nasprotovalo, saj je to povsem neskladno z načelom varstva otrokovih največjih koristi. To načelo predpostavlja, da se otroka varuje pred nasiljem, mučenjem in podobnimi situacijami, ki pri otrocih ustvarjajo stisko. Lov spodbuja neempatičnost do trpljenja drugih, ne glede na to, ali gre za človeka ali žival, in je zato popolnoma neprimerna aktivnost za prosti čas otrok. V končni verziji zakona je bil ta predlog naknadno umaknjen.

Vlada je oktobra 2019 potrdila spremembo Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, ki je s seznama zavarovanih vrst umaknila tudi šakala in ga uvrstila med lovne živalske vrste. Tako se je spet ponovila praksa sprejemanja zakonov (na podlagi dogovarjanja med ministrstvi in spretnega lobiranja), ki uvajajo lov na zaščitene živalske vrste, čeprav stroka temu nasprotuje.

Izsledki mednarodne raziskovalne skupine, pri kateri je sodeloval tudi slovenski raziskovalec Miha Krofel, so namreč pokazali, da je širjenje šakala v Evropi omogočil upad populacij volkov, odstrel pa nima praktično nobenega vpliva na populacije šakalov (na odstrel se odzovejo tako, da povečajo razmnoževanje). Šakal ne ogroža nikogar. Vsi primeri domnevnega napada šakala na drobnico (na osnovi genetske analize preverjenih primerov) so kazali na lisico in ne šakala.

V NADALJEVANJU LETA 2020 SE JE DRUŠTVO PONOVNO UKVARJALO PREDVSEM S PREDLAGANIM ODSTRELOM ZAVAROVANE ŽIVALSKE VRSTE – MEDVEDA.

Lov na medveda in volka je prepovedan, saj sta vrsti zavarovani z evropsko in slovensko zakonodajo. Dovoljena je le usmrtitev posameznih živali, ki kljub zaščitnim ukrepom povzročajo konflikte z napadi na ljudi, domače živali ali s poškodovanjem premoženja. Taka usmrtitev je znana tudi pod oznako “izredni odstrel”. Dovoljenje za vsak posamezni odstrel izda ARSO (Agencija za okolje). V letih 2015, 2017 in 2018 je Upravno sodišče vladne odloke o odstrelu medvedov in volkov štirikrat zapored razglasilo za nezakonite, ker so kršili evropski in slovenski pravni red.

Pod pritiski kmečkega lobija ter senzacionalističnega odziva medijev (s poročanjem o pokolih in objavljanjem fotografij razmesarjene drobnice) in nekaterih politikov (ki so konflikt izrabili za nabiranje političnih točk) je vlada v letu 2019 pripravila predlog interventnega zakona, ki je dovoljeval odstrel 175 medvedov in 11 volkov. Vsebinsko enak kot nezakoniti odloki pred njim je interventni zakon začel veljati junija 2019, aprila 2020 pa ga je ustavno sodišče razveljavilo. Po presoji sodišča je zakon kršil 3. člen Ustave RS, ki govori o delitvi zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. Državni zbor je namreč (potem ko je Upravno sodišče več vladnih odlokov o odstrelu razveljavilo) z zakonom prevzel nalogo izvršilne veje oblasti in onemogočil izvajanje sodne veje oblasti. Kljub ugotovljenim nezakonitostim pri uvajanju lova na medvede pa je v letu 2020 ARSO izdala dovoljenje za odvzem 115 medvedov iz narave z odstrelom do konca septembra 2020. V postopku izdaje tega dovoljenja je Društvo podalo izjavo, v kateri je nasprotovalo vladnemu ukrepu, ter se pritožilo na pritožbeni organ (MOP). Ko je pritožbeni organ potrdil odločitev ARSO, je Društvo vložilo tožbo na Upravno sodišče. Obenem je vložilo predlog za zadržanje odstrela, ki ga je sodišče 21. 9. 2020 sprejelo – izvršitev dovoljenja ARSO za odstrel 115 medvedov se odloži do izdaje pravnomočne sodne odločbe.

V svoji obrazložitvi je pojasnilo, zakaj je zadržalo odstrel živali. “Po presoji sodišča je v konkretnem primeru izkazana ne samo težka popravljivost, ampak celo nepopravljivost škode, kajti odstreljenih medvedov kot strogo zavarovane živalske vrste ne bo mogoče nadomestiti, pri čemer uboj vsake posamezne živali, ki je zavarovana na nacionalni in mednarodni ravni, pomeni neprecenljivo in nenadomestljivo škodo. […] tožena stranka ukrepa odvzema medveda ne omejuje na določen del Slovenije, kjer naj bi bila strpnost ljudi na meji, niti na posameznih območjih ne omenja nobenega konkretnega dogodka, kjer je omenjena potencialna nevarnost prerasla v nujno potrebo zaradi zaščite premoženja (…), tako da bi sodišče morebiti v skladu z načelom sorazmernosti in previdnosti omejilo zadržanje akta samo na določena življenjska območja medveda, kjer obstaja dovolj velika potencialna nevarnost za škodo. Poleg tega sodišče ugotavlja, da se lahko v primeru konfliktnih medvedov izvajajo izredni odstreli teh medvedov, sicer pa ima Republika Slovenija izdelan sistem povrnitve škode, ki jo povzročajo takšni medvedi.”

Društvo je v postopku opozorilo na nespoštovanje zakonodaje in na nestrokovnost podlag, na katere se akt sklicuje. Stališču, da se bo družbena sprejemljivost medvedov povečala z zmanjševanjem njihovega števila, je zoperstavilo stališče stroke, ugotovljeno v projektu DinAlpBear (2014-2017), po podatkih katerega se je populacija medvedov v Sloveniji od leta 2007 do 2015 dvignila kar za 33 %, vendar pa zaradi tega ni bilo večjega števila škod in konfliktov.

Poudarilo je, da so konflikti, ki naj bi upravičili visoki odvzem strogo zavarovane živalske vrste, nenevarni človeku – gre večinoma za pojavljanje ob robu naselij in lažne napade. Čeprav sta se medvedja in volčja populacija večali, se število konfliktov in višina izplačanih odškodnin do lani nista bistveno spreminjala, celo nasprotno, med letoma 2016 in 2018 so bile odškodnine med najmanjšimi v zadnjih 15 letih. Informiranje in preventivni ukrepi bi bili v tem primeru v sklopu upravljanja veliko bolj primeren ukrep, ki pa je v predlogu pavšalno zavrnjen.

V pritožbi se je sklicevalo na stališče, ki ga je podalo že Upravno sodišče, da bi morali pristojni organi že več let vedeti, da intenzivno krmljenje medvedov na podlagi znanstvenih dognanj vpliva na njihovo številčnost, vendar to krmljenje v zadnjih letih ni bilo kakor koli zmanjšano. Sodišče je poudarilo, da to ne kaže, da pristojni organ jemlje selektivni in omejeni odvzem medvedov iz narave po Odloku/2018 kot izjemo od strogega varstvenega režima. Podano pisno stališče ZRSVN v sodnem postopku je priporočalo, da se zmanjša število krmišč in da se razmisli o omejitvah krmljenja medvedov. Tudi pristojni organ je v odgovoru na tožbo navedel, da sta povečevanje številčnosti medveda in zgoščevanje populacije posledica nepravilnega in prekomernega krmljenja rjavega medveda, ker to neposredno vpliva na ugodnejše razmere za njegovo razmnoževanje.

Čeprav so bile na ARSO vložene pritožbe in je bilo dovoljenje za odstrel 115 medvedov začasno zadržano s strani sodišča, je Zavod za gozdove (ob podpori Zavoda RS za varstvo narave) naslovil na ARSO novo vlogo za izdajo dovoljenja, tokrat za odstrel 220 medvedov za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, agencija pa je začela postopek izdaje dovoljenja. Društvo je v tem postopku podalo izjavo o nesprejemljivosti ukrepa, ki se ga skuša na nestrokoven in zavajajoč način prikazati kot edino možno rešitev.

Kljub uspešnosti in vidnim rezultatom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito premoženja ljudi in zmanjševanju števila škod na krajih, kjer so preventivni in drugi ukrepi izvajani, se (…) družbena sprejemljivost še vedno uravnava na podlagi odstrela, čeprav je tudi splošna javnost proti odstrelu zaščitenih živali. Predlog ne izkazuje, kako bi odstrel lahko vplival na zmanjševanje konfliktov, saj se ti zmanjšujejo z boljšo zaščito, ukrepi ozaveščanja/informiranja in s pomočjo države. (…) Vidni rezultati so bili zabeleženi že po posameznih razdeljevanjih opreme za zaščito pred medvedi in volkovi in ozaveščanju v sklopu posameznih državnih projektov (…). Trud bi bilo potrebno usmeriti predvsem v učinkovito informiranje interesnih skupin, namesto da se jim z vsakoletnim odstrelom utrjuje napačno prepričanje, da je odstrel učinkovit in nujen za zmanjševanje škodnih dogodkov.

Ker ima Društvo status delovanja na področju zaščite živali in ohranjanja okolja, ga je Agencija RS za okolje dolžna obveščati o odstrelih vseh zavarovanih živalskih vrst. Ti se dogajajo precej pogosto, navadno iz razloga, da je bila žival opažena ob robu naselja. Letos se je Društvo udeležilo tudi postopka, v katerem je bil predlagan odstrel enega prvih primerov volka križanca.

OKTOBRA 2020 SE JE DRUŠTVO ODZVALO NA USMRTITEV MEDVEDJEGA MLADIČA NA KOČEVSKEM.

V bližini naselja Gornje Ložine so od avgusta videvali medvedko z mladičema. Agencija za okolje je izdala ustno dovoljenje in naložila takojšnjo ustrelitev enega od mladičev. Na ta način je izigrala določbe Zakona o upravnem postopku, ki zagotavlja možnost pritožbe. Ne da bi navedla, ali so poskusili medvedjo družino pregnati z neubojnimi sredstvi in zvočnim plašenjem, je izdala ukrep, ki je dovoljen samo v izjemnih primerih, v katerih bi odlašanje ogrožalo človeška življenja, kar pa ni bilo dokazano.

Društvo je posredovalo na ARSO zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je zaprosilo za elektronsko kopijo mnenja ZGS, na osnovi katerega je bilo izdano dovoljenje za odstrel medvedjega mladiča.

V javni izjavi je zapisalo, da je ARSO ravnala v nasprotju z zakonodajo, ki zahteva, da se ugotovi, kateri medved konkretno ogroža ljudi, kajti samo tega medveda je dovoljeno ustreliti.

Ker teh podatkov ARSO ni navedla, je Društvo sklepalo, da sta ZGS in ARSO poskušala medvedko odgnati tako, da ji ubijeta mladiča. Pritožbo je utemeljilo na dejstvu, da je ARSO kršila Ustavo RS, Lizbonsko pogodbo, Zakon o zaščiti živali, Zakon o upravnem postopku in Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, ter zahtevalo razveljavitev izdanega dovoljenja.

Revija Osvoboditev živali, letnik 17, štev. 40, december 2020, str. 33-35.

Zadnji prispevki

Pesticidi imajo posledice za naše zdravje, Glifosat

Besedilo: Valentin Gorjanc, dipl. ing. kmetijstva Glifosat je po definiciji herbicid, pogosto prodajan pod komercialnima imenoma Roundup in Boom efekt, ki ju je...

PTICE POTREBUJEJO NAŠO POMOČ

Besedilo: Anja Brumen Fotografije: Alen PlojZima je za živali, tudi za ptice, zelo težek čas. Iskanje hrane, mraz, zamrznjena napajališča … Nekatere od...

Zdrava tla – zdrav pridelek

Besedilo: Karmen Brumen Ko govorimo o kmetijstvu, se marsikomu pogosto porajajo podobe in asociacije o podeželski idili, v kateri je še ‘prava narava’,...

Novoletno voščilo 2024

Mir, ljubezen in spoštovanje so vrednote, o katerih ljudje največ govorimo v tem prazničnem času.Začnimo...

Ali je pomembno, kakšno rastlinsko hrano jemo?

Besedilo: Jelena Dimitrijević Odločitev za rastlinski način prehranjevanja je vsekakor pohvalna in vsak posameznik, ki naredi ta korak, sodeluje v ustvarjanju bolj sočutnega...