Pobuda proti poboju velikih zveri

Društva za osvoboditev živali in njihove pravice je dne 31. maja 2005 poslalo spodnjo vladi RS pobudo proti poboju velikih zveri. Pobuda je bila poslana tudi Zavodu za gozdove, Agenciji RS za okolje in Zavodu RS za varstvo narave.

Pobuda za spremembo Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04,…) – 45. člen ustave RS

Spoštovani!

Pišem vam v imenu Društva za osvoboditev živali in njihove pravice. Pooblastilo prilagam.

Društvo se preko Varuha pravic živali vedno bolj vključuje tudi v postopke, ki jih vodijo razni državni organi in se tičejo živali. Tako se društvo vključuje tudi v postopke, ki se tičejo odvzema velikih zveri iz narave v smislu Zakona o ohranjanju narave oz. Uredbe o zavarovanju prosto živečih živalskih vrstah, vložilo je namreč tudi pritožbo zoper dovoljenje Agencije RS za okolje glede odvzema velikih zveri iz narave za leto 2005.

V zgoraj omenjenem postopku je bilo dovoljenje za odvzem velikih zveri iz narave izdano na podlagi strokovnega mnenja Zavoda Republike Slovenije za gozdove. S tem je upravni organ, ki je odločbo izdal, sledil ureditvi v Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, ki v 8. členu določa, da mnenje o tem, da v uredbi našteta negativna ravnanja ne poslabšajo ugodnega stanja živalskih vrst – velikih zveri izda Zavod RS za gozdove. To je sicer izjema, saj za ostale zavarovane živalske vrste pripravi strokovno mnenje Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Menim, da je uredba v delu, kjer določa kot organizacijo, ki pripravi strokovno mnenje za velike zveri Zavod Republike Slovenije za gozdove protizakonita in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

1. Zavod Republike Slovenije (zavod) za gozdove ima dvojno vlogo. Po eni strani je strokovna institucija, ki pripravlja med drugim tudi razne strokovne podlage za gospodarjenje z gozdovi (gozdnogospodarski, gozdnogojitveni, lovskogojitveni in drugi načrti) in načrte razvoja populacij divjadi in ukrepov v okolju za živalski svet, po drugi strani pa je zavod po Uredbi o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji upravljalec lovišč s posebnim namenom in upravlja z naslednjimi lovišči s posebnim namenom: Kozorog Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci, Kompas Peskovci, Prodi Razor, Jelen, Medved, Snežnik Kočevska Reka, Žitna Gora in Ljubljanski vrh. Zavod torej upravlja kar z 10 lovišči s posebnim namenom v Republiki Sloveniji.

2. Prej omenjena dvojna vloga zavoda je nesprejemljiva. Po eni strani mora zavod na področju velikih zveri kot strokovna inštitucija pripraviti npr. strokoven predlog, ki objektivno, po pravilih stroke, prikaže določeno tematiko v zvezi s temi živalmi, po drugi strani pa je zavod tisti, ki upravlja z lovišči, kjer se nahajajo velike zveri. In velike zveri dosegajo visoke trofejne cene, posebej medvedi. Po podatkih samega zavoda je delež odstrela rjavega medveda v loviščih s posebnim namenom (LPN), torej v loviščih, ki jih upravlja zavod, v zadnjih letih okoli 15% celotne dovoljene kvote za Slovenijo, po pridobljenem prihodku pa je dosegal okoli 5% letnega prihodka lovišč s posebnim namenom (sporočilo za javnost zavoda z dne 11.5.2005). Tudi iz statuta zavoda je razvidno, da se ta bavi z prodajo uplenjene živali. Iz tega je razvidno, da zavod prodaja rjave medvede iz svojih lovišč oz. lovišč, s katerimi upravlja. Ali gre za trofeje, divjačino ali kaj drugega ni pomembno. Gre za prodajo umorjenih živih bitij oz. njihovih delov. Znano je, da dosegajo trofeje medvedov ceno tudi po več tisoč EUR. Zavod na ta način pridobiva prihodek in verjetno kdo od zaposlenih dobi dodatek za uspešnost, če je zavod dosegel prihodek ali pa večji prihodek iz dejavnosti na trgu, torej v konkretnem primeru iz prodaje medvedjih življenj. Kot je razvidno iz že omenjenega sporočila za javnost, so odstrel medvedov izvršili lovski gostje, tako iz Slovenije, kot iz tujine. Očitno zavod prodaja domačim in tujim gostom življenja živih bitij. Zavod očitno za velike denarje prodaja življenja živih bitij, to je tistih živih bitij, ki jih je kot strokovna institucija obsodil na smrt, tako da je Agenciji RS za okolje (ARSO) v svojem strokovnem mnenju, izdanem na podlagi omenjene odredbe, predlagal odvzem iz narave z odstrelom, ker jih je ali preveč, ali ker povzročajo škodo ali kaj drugega. Večji kot je dovoljen odstrel s strani ARSO, več življenje medvedov lahko zavod proda gostom in večji je prihodek. Več kot zavod predlaga odstrela medvedov, večji je zaslužek, če je njegov predlog sprejet v celoti ali v pretežnem delu.

3. Po državnih usmeritvah naj bi državni organi oz. javne organizacije čimveč prihodka pridobile iz dejavnosti na trgu. To velja tudi za zavod. Zato je v njegovem interesu, da proda čimveč življenj medvedov. V njegovem interesu očitno je, da ARSO dovoli čimvečji odstrel medvedov oz. drugih velikih zveri. Zato bo pri določanju števila medvedov v Sloveniji verjetno poskušal najti takšne metode, ki bodo dale čimvečjo število medvedov, tako da bo možen čimvečji odstrel. Vprašanje tudi je, kako bo presodil še druge okoliščine, ki vplivajo razloge, ki omogočajo odvzem medvedov iz narave oz. odstrel. Možno je, da določene okoliščine podzavestno ne bo presodil objektivno, temveč v duhu čimvečjega možnega prihodka. Zato je vloga zavoda v postopku odvzema velikih zveri iz narave v smislu omenjene uredbe zelo vprašljiva. 

4. Odstrel medvedov oz. velikih zveri se dovoli v upravnem postopku. Po omenjeni uredbi ARSO izda upravno dovoljenje, s katerim dovoli odvzem velikih zveri iz narave in v okviru tega tudi odstrel medvedov. Zavod ima v tem postopku status neke vrste izvedenca, saj daje strokovno mnenje glede odvzema oz. odstrela. 

5. Po Zakonu o splošnem upravnem postopku morajo biti pooblaščene uradne osebe, ki sodelujejo v tem postopku, objektivne oz. nepristranske. To velja tudi za izvedence. Ker ima zavod v tem postopku v bistvu status izvedenca, mora biti tudi on nepristranski.

6. Iz prej navedenih točk te pobude je razvidno, da je zavod v dveh vlogah, v vlogah, ki si nasprotujeta. Po eni strani mora dati nepristransko strokovno mnenje v zvezi z velikimi zvermi, ki bo podlaga za ARSO za izdajo dovoljenja za morebitni odvzem iz narave, po drugi strani pa je upravljalec lovišč s posebnim namenom, kjer se tudi nahajajo medvedi oz. ostale velike zveri, zoper katere je oz. bo na podlagi dovoljenja, ki bo slonelo na njegovem strokovnem mnenju, eventuelno mogoč “lov” v okviru odvzema iz narave (odvzem se opravi na način, ki je v skladu s predpisi o lovu) in s tem prihodek oz. večji prihodek, če bo dovoljen večji odstrel.

7. Dvojne vloge zavoda se očitno zaveda tudi vlada, ki je zavodu določila “revizorja” v obliki Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, saj mora zavod po 5. točki 8. člena uredbe priložiti strokovnemu mnenju še pisno stališče organizacije, pristojne za ohranjanje narave. Vlada se očitno zaveda, da obstaja velika možnost pristranosti zavoda pri pripravi strokovnega mnenja v zvezi z odvzemom velikih zveri iz narave zaradi njegove dvojne vloge. Ni pozabiti, da ARSO v postopku izdaje dovoljenja za odvzem velikih zveri iz narave za leto 2005 ni v celoti sledil predlogu zavoda glede predlaganega števila odstrela rjavih medvedov, kar tudi kaže na to, da strokovno mnenje zavoda ni v celoti primerno.

8. Menim, da zavod pri pripravi strokovnega mnenja po 4. odstavku 8. člena uredbe zaradi že opisanih razlogov ni nepristranski. Zato v postopku izdaje dovoljenja za odvzem velikih zveri iz narave ne sme sodelovati v tem s smislu, da pripravlja strokovna mnenja, ki bodo temelj dovoljenja za odvzem iz narave, ne glede na to, da ima zadaj svojega “revizorja” v obliki Zavoda RS za varstvo narave. Razen tega pa skrajno nerazumljivo, da v postopkih, ki se tičejo ohranjanja narave v smislu ohranjanja velikih zveri po ZON-u sodeluje Zavod za gozdove, ki ne spada po Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno za ohranjanje narave, temveč po svoji vsebini dela pod Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo. Zavod očitno tudi strokovno ni usposobljen za dela s področja varovanja in ohranjanja narave. 

9. Na podlagi navedenega predlagam, da Vlada Republike Slovenije spremeni 8. člen Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. list RS, št. 46/04, …) tako, da bo strokovna mnenja v postopku izdaje dovoljenj za odvzem velikih zveri iz narave pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, kot to velja za ostale živalske vrste, in ne Zavod Republike Slovenije za gozdove. Na ta način bo zagotovljeno nepristransko strokovno mnenje, kar je zelo pomembno, saj so v ozadju življenja živih bitij. Vsako pristransko strokovno mnenje lahko stane življenja mnoge živali.

10. Prosim, da me o vaši odločitvi obvestite.

Lep pozdrav.
Varuh pravic živali

V vednost:
 Zavod za gozdove
 Agencija RS za okolje
 Zavod RS za varstvo narave