Poziv za posredujete informacije o izvrševanju varstva in sožitja rjavega medveda s človekom

Spodnji poziv za posredujete informacije o izvrševanju varstva in sožitja rjavega medveda s človekom je varuh pravic živali poslal vladi RS dne 29. aprila 2005

Zadeva: uresničevanje strategije upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji in akcijskega načrta upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji 2003-2005

Spoštovani!

Pišem vam v imenu Društva za osvoboditev živali in njihove pravice. Pooblastilo prilagam.

Agencija za okolje Republike Slovenije je z dovoljenjem z dne 31.3.2005, št. 35601 – 17/2005 dovolila odvzem do 67 osebkov rjavega medveda iz narave oz. do 40 osebkov rjavega medveda z odstrelom. 

Na srečo je bila omenjena odločba s strani Ministrstva za okolje in prostor po uradni dolžnosti v okviru nadzorstvene pravice razveljavljena, kajti pobijanje rjavih medvedov Sloveniji vsekakor ni v čast. Ne samo to, gre tudi za protiustavno dejanje.

Vlada Republike Slovenije je dne 24.1.2002 sprejela strategijo upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji, na njeni podlagi pa je bil sprejet tudi akcijski načrt upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji 2003 – 2005.

V omenjeni odločbi se upravni organ sklicuje na že omenjeno strategijo in med razlogi, zakaj je dovolil odvzem medvedov iz narave, navaja da je odvzem potreben zaradi preprečevanja resne škode ter zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi, skratka, zaradi omogočanja sožitja rjavega medveda s človekom.

Po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je možen odvzem iz narave, če ni druge možnosti in ta ravnanja ne škodujejo ohranitvi ugodnega stanja populacije. Iz omenjenega dovoljenja, ne glede na to, da je sedaj razveljavljeno, ni razvidno, da bi bile poskušane kakšne druge možnosti oz. ukrepi, da bi se preprečila ravnanja, zaradi katerih bi bilo potrebno odvzeti rjave medvede iz narave. Iz omenjene odločbe tako ni razvidno, da bi bili uporabljeni ukrepi za preprečitev povzročanja resne škode oz. ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi, kar je pogoj za morebitni odvzem iz narave. Slišati je celo, vendar pa društvo te informacije ne more preveriti in je zelo vprašljivo, če je sploh točna, da se ukrepi varstva in sožitja rjavega medveda s človekom po strategiji upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji sploh ne uresničujejo.

Zato vas v imenu svoje stranke pozivam, da mi posredujete informacije o tem, kako se izvršujejo ukrepi varstva in sožitja rjavega medveda s človekom, ki so navedeni v poglavju V. Ukrepi varstva in sožitja rjavega medveda s človekom omenjene strategije in podrobneje obdelani in razčlenjeni v akcijskem načrtu upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji 2003-2005.

Iz strategije upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji je razvidno, da gre za naslednje ukrepe:

Ukrepi varstva rjavega medveda: 

– preprečevanje in omejevanje posegov in dejavnosti v življenjskem prostoru,
– izboljševanje kakovosti življenjskega prostora, 
– odvzemanje medvedov iz narave na osnovi bioloških in ekoloških dejstev, ne pa iz trofejnih in ekonomskih razlogov.

Ukrepi sožitja človeka z rjavim medvedom:

– izvajanje preventivnih zaščitnih ukrepov za preprečevanje ali omejevanje škode,
– omejevanje širjenja rjavega medveda na območja, kjer so pričakovani konflikti s človekom veliki,
– zagotavljanje hitrega izplačevanja odškodnin v primeru, ko škode ni bilo mogoče preprečiti,
– informiranje ljudi o biologiji in ekologiji rjavega medveda, o priporočenem ravnanju ob srečanjih z medvedom, o neposredni prisotnosti medveda ipd.,
– pomoč lokalnim prebivalcem v primeru ogroženosti,
– krmljenje, ki ne povzroča odvisnosti in navezanosti medveda od človeka, medveda pa odvrača od naselij.

Vsi ti ukrepi so ali pa vsaj njihov del, kot že navedeno, podrobneje obdelani in razčlenjeni v akcijskem načrtu upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji 2003-2005.

V zvezi s tem vas pozivam, da mi pri vsakem ukrepu dostavite naslednje podatke:
– vrsta ukrepa
– ime naloge z njeno vsebino
– nosilec naloge
– ostali sodelujoči
– rok za izvedbo
– finančni okvir
– kako daleč je izvedba, če rok še ni potekel in kaj je bilo v tem času narejeno oz. ali je bil ukrep realiziran, če je rok že potekel smiselno tako, kot je to prikazano v akcijskem načrtu upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji 2003-2005.

Ker gre pri omenjeni zahtevi za informacije javnega značaja v smislu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, mi lahko zahtevane informacije pošljete v prepisu, fotokopiji ali pa v elektronskem zapisu.

Hvala in lep pozdrav.

Varuh pravic živali