Prijava suma o kršenju pravilnika o odstrelu rjavega medveda

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je dne 19. decembra 2005 na Ministrstvo za javno upravo poslalo in predsedniku RS spodnjo prijavo suma o kršenju pravilnika o odstrelu rjavega medveda.

PRIJAVA RAVNANJ, ZA KATERE SE SUMI, DA SO V
V NASPROTJU Z ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

1. S pobudo za odpravo dela 2. in 7.a člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah ter pobudo za zadržanje izvajanja Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave z dne 8.10.2005 sem pozval Vlado Republike Slovenije, da razveljavi sporne določbe omenjene uredbe in zadrži, zaradi nezakonitosti, izvajanje omenjega pravilnika. Odgovora nisem dobil in mi ni znano, kako je vlada ukrepala v zvezi z omenjenima pobudama. Pobuda se prilaga.

2. Na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku opravlja upravna inšpekcija nadzor nad izvajanjem omenjenega zakona. 

3. Ker upravna inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem ZUP-a, s to prijavo seznanjam naslov o sumu velikih kršitev Zakona o splošnem upravnem postopku, ki naj bi ga storili Agencija Republike Slovenije za okolje in Ministrstvo za okolje in prostor in to na področju varstva narave.

4. V varstvo narave spada tudi varstvo ogroženih živalskih vrst po že omenjeni uredbi. Med ogrožene in zato zavarovane živalske vrste spadajo tudi medvedi (Ursus arctos). Odvzem medvedov se je v letu 2005 izvajal po dovoljenjih, ki jih je izdajala Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). ARSO je v letu 2005 izdal več deset dovoljenj o odstrelu medvedov in sicer eno o rednem odvzemu in večje število o izrednem odvzemu iz narave. V nadaljevanju seznanjam inšpekcijo o sumu kršitev predpisov, ki so bile storjene pri izdaji omenjenih dovoljenj.

5. Agencija Republike Slovenije za okolje je z dovoljenjem z dne 31.3.2005, št. 35601 – 17/2005 med drugim dovolila, da se v letu 2005 odvzame iz narave do 67 osebkov rjavega medveda, pri čemer se odvzame iz narave do 40 rjavih medvedov z namenom omogočanja sožitja s človekom, tako da se vzdržuje populacijska gostota primerna danostim življenjskega prostora, ob upoštevanju rabe in dejavnosti človeka ter zahtev po ohranjanju vrste v ugodnem stanju. V dovoljenju je bila opredeljena tudi časovna dinamika odstrela in sicer se do 17 osebkov odvzame do 30.4.2005, do 23 osebkov pa v času od 1.10.2005 do 31.12.2005. Zoper navedeno dovoljenje sem v imenu društva vložil v zakonitem roku pritožbo, kar je naredilo še nekaj strank oz. oseb.

6. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je omenjeno dovoljenje nepričakovano po uradni dolžnosti po nadzorstveni pravici razveljavilo (odločba št. 356-08-2/2005 z dne 19.4.2005), razen v delu, ki se nanaša odstrel 17 medvedov iz narave v času do 30.4.2005 (1. alineja 2. točke I. odstavka odločbe), v nerazveljavljenem delu pa se je dovoljenje dopolnilo. Razlog razveljavitve je zelo zanimiv: MOP namreč v obrazložitvi navaja, da je z dovoljenjem odločeno v večjem obsegu o zadevah, ki so stvar splošnega akta in da je upravni organ prve stopnje tako odločal o zadevi, ki se ureja s splošnim aktom in ne odločbo, kar je v nasprotju z Zakonom o ohranjanju narave, zaradi česar je bil prekršen materialni zakon. Meni pa, da pa to ne velja za odvzem iz narave za 17 rjavih medvedov, saj gre pri tem za upravno zadevo oz. za odločanje o pravici, obveznosti ali koristi pravne osebe, torej o dovoljenju tem osebam. Pri vsem tem je skrajno čudno, verjetno pa tudi nezakonito, da je ob istem dejanskem in pravnem stanju MOP razveljavil odstrel samo 23 medvedov v času od 1.10.2005 do 31.12.2005, ne pa tudi v mesecu aprilu 2005. ZAKAJ? Torej, čeprav so določila dovoljenja enaka za odstrel v aprilu kot v oktobru, novembru in decembru, gre po mnenju MOP-a enkrat za materijo, ki se ureja s splošnim aktom, enkrat pa za materijo, ki se ureja z dovoljenjem. Absurdno in pravno nesmiselno, in ne samo to, vprašati se je, ali ne gre za namerno kršitev predpisov s strani MOP-a. Ista zadeva se torej enkrat ureja s splošnim aktom, enkrat pa s individualnim aktom. Kaj stoji zadaj? Zakaj je MOP različno obravnaval dva popolnoma enaka primera, torej odstrel v aprilu 2005 in odstrel ob koncu leta 2005? Dve enaki situaciji, vendar popolnoma različni pravni rešitvi. Verjetno pa je potrebno iskati odgovor v vloženih pritožbah. Te namreč zadržijo izvršitev dovoljenja in glede na dinamiko reševanja pritožb na MOP-u bi bile te verjetno rešene po poteku leta 2005, ves čas pa bi reden odstrel stal. To pa nekaterim očitno ni bilo pogodu. Takšna odločitev MOP-a je, vsaj po mnenju prijavitelja, nezakonita in v nasprotju z ZUP-om (kršeno je vsaj načelo zakonitosti). 

7. Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 356-083/2005 z dne 21.4.2005 pritožbe oseb, navedenih v uvodu te odločbe, zoper dovoljenje o odvzemu, zavrglo in to iz razloga po 2. odst. 275. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, saj je bilo dovoljenje razveljavljeno po uradni dolžnosti po nadzorstveni pravici, še pred odstopom pritožb, kot vse to izhaja iz omenjene odločbe. Tudi tu se pojavi kopica vprašanj, saj gre za nekaj čudnih situacij. Odločba o zavrnitvi pritožb navaja, da je MOP razveljavil dovoljenje po uradni dolžnosti po nadzorstveni pravici, še pred odstopom pritožb, iz česar je za sklepati, da je bilo razveljavljeno celotno dovoljenje o odstrelu, kar pa ni resnično oz. je napačno, saj je bilo samo delno razveljavljeno. MOP je torej s tem, ko ni jasno navedel, da je razveljavljeno dovoljenje samo v enem delu, neresnično prikazal in spravil v zmoto mojo stranko, ki je tako mislila, da je bilo razveljavljeno celotno dovoljenje. To je pomembno tudi zaradi tega, ker bi društvo, če bi bilo v odločbi zapisano, da je razveljavljen samo del dovoljenja, kot je to v resnici bilo, verjetno sprožilo upravni spor, kar bi lahko v smislu pouka o pravnem sredstvu. Društvu je bilo tako z neresničnimi oz. zavajajočimi navedbami v bistvu odvzeta možnost sprožitve upravnega spora, saj je za resnično stanje izvedelo mnogo kasneje. Zakaj? Zakaj MOP v odločbo ni zapisal, da je dovoljenje razveljavljeno samo delno, delno pa ne? Zakaj se je “zlagal”? Kakšni interesi so ga pri tem vodili? Ali ni to nezakonito?

8. Vendar pa to še ni najhujše, kar je s to odločbo storil MOP. Ker je bilo dovoljenje za odstrel oz. odvzem medvedov iz narave razveljavljeno samo delno, bi moral v nerazveljavljenem delu obravnavati vložene pritožbe. Tega ni storil, temveč je pritožbe v celoti zavrgel. Tako je kršil, seveda po mnenju prijavitelja, določila Zakona o upravnem postopku. MOP bi moral torej, glede na to, da ni v celoti razveljavil dovoljenja, vsebinsko obravnavati vsaj pritožbo moje stranke glede odstrela do 17 medvedov v aprilu 2005. Zakaj tega ni naredil? Zakaj je mogoče celo namerno, kršil pravila ZUP-a? Kakšni interesi so ga pri tem vodili? Seveda je z zavrženjem pritožb postal nerazveljavljeni del dovoljenja dokončen in izvršljiv in lov se je lahko začel, saj je bilo samo še nekaj dni do 1.5.2005, ko lova na medvede ne more več biti. In v roku nekaj dni je padlo pod streli lovcev, z nezakonitim blagoslovom države, več kot 10 medvedov. Seveda ni pozabiti, da bi obravnavanje pritožb zaustavilo lovske užitke, verjetno za celo leto 2005. 

9. Čeprav naj bi dovoljenje o odstrelu medvedov za leto 2005 v nerazveljavljenem delu (odstrel 17 medvedov do 1.5.2005) dokončno in zato izvršljivo, pa temu sploh ni tako. Zoper dovoljenje je vložil v zakonitem pritožbenem roku (priporočeno dne 16.4.2005) pritožbo Lipej Jože. Čeprav je bila njegova pritožba pravočasna in vložena na pravi naslov (ARSO), še sedaj ni rešena in Lipej Jože še do tega trenutka ni dobil odločbe ali organa prve stopnje ali organa druge stopnje, da je njegova pritožba zavržena ali se zavrne ali se ji ugodi. Nič od tega ni dobil, čeprav je od vložitve pritožbe že skoraj pol leta. Po 224. členu ZUP-a postane odločba prve stopnje izvršljiva, ko se stranki vroči odločba organa druge stopnje, s katero se pritožba zavrne, ali sklep s katerim se pritožba zavrže. Ker Lipej Jožetu odločitev druge stopnje še ni bila vročena pomeni, da sporno dovoljenje (v nerazveljavljenem delu), seveda po mnenju prijavitelja, sploh še ni dokončno niti izvršljivo. In več kot 10 medvedov je bilo ubitih na podlagi dovoljenja, ki še ni bilo izvršljivo. ZAKAJ? Gre za neverjetne stvari, saj je bilo očitno nezakonito pobito več kot 10 pripadnikov mednarodno zaščitene živalske vrste. Zakaj ARSO oz. MOP o vloženi pritožbi sploh nista odločala? Zakaj je ARSO sporočil Lovski zvezi Slovenije in Zavodu za gozdove, da je sporno dovoljenje v nerazveljavljenem delu izvršljivo, če to še sedaj ni? Ali ne gre velike nezakonitosti v državni upravi in grobe kršitve ZUP-a?

10. Odstreli medvedov so se nadaljevali tudi po 1.5.2005, ko se je izčrpalo izvršljivo – neizvršljivo dovoljenje za odstrel. Čeprav bi moral biti za odstrel medvedov izdan pravilnik oz. splošni akt, kot to izhaja iz odločbe MOP-a št. 356-08-2/2005 z dne 19.4.2005, saj naj bi šlo za materijo, ki se ureja s splošnim aktom, kot je to razlagal MOP, pa je ARSO začel izdajati individualne odločbe oz. dovoljenja o izrednem odstrelu medvedov (izjemen odvzem iz narave). Tako je bilo od 1.5.2005 do konca oktobra 2005 izdanih še več kot 40 dovoljenj za izreden odstrel medvedov, na ta račun pa je bilo pomorjenih verjetno okoli 30 medvedov. Vse skupaj je bilo ubitih, po oceni prijavitelja, okoli 40 medvedov v letu 2005 in to nekje do konca oktobra. Skupaj s kvoto 23 medvedov iz izpodbijanega pravilnika, zanimivo, da je bila ista številka predvidena tudi v razveljavljenem dovoljenju, bo to število doseglo okoli 70 medvedov. Zakaj MOP ni po uradni dolžnosti po nadzorstveni pravici razveljavil dovoljenja za izreden odstrel, saj bi moral biti za odstrel izdan splošni akt, kot to izhaja iz njegove odločbe z dne 19.4.2005, kajti med rednim in izrednim odstrelom ni nobene bistvene razlike, tudi razlog je bolj ali manj podoben, kajti v obeh primerih se gre za odstrel medvedov, ker pridejo v bližino naselij (točka II priloge omenjenega pravilnika in razlogi po dovoljenjih). Tehnično zadeva poteka bolj ali manj enako. Zakaj torej ni interveniral? Zakaj ni izdal za vsak izredni odstrel oz. odvzem splošnega akta? Zakaj je dopuščal nezakonito pobijanje živali? Kaj stoji zadaj? Ali ne gre za velike kršitve predpisov (ZUP) s strani MOP-a?

11. Vendar pa še ni konec zadeve. Kratka analiza izdanih dovoljenj za izredni odstrel oz. izjemen odvzem iz narave pokaže, da je tudi v teh postopkih kar nekaj kršitev predpisov, nekatere so zelo velike in se ni mogoče znebiti vtisa, da ne za naključje.
Nekaj najpogostejših kršitev:
– v postopku izdaje dovoljenj niso bila pridobljena pisna stališča Zavoda za ohranjanje narave, kar bi moralo biti storjeno v smislu 5. odst. 8. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Nerazumljivo je, da ARSO ni pridobil teh stališč, saj so obvezna v postopku.
– odločbe temeljijo v mnogočem na Strategiji upravljanja z rjavim medvedom, vendar pa to ni pravni akt, ki bi bil relevanten za izdajo dovoljenja, to mora namreč v celoti temeljiti na Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.
– ARSO je v mnogih odločbah uporabil inštitut nujnih ukrepov v javnem interesu v smislu 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, pri čemer je izdajal tudi ustne odločbe v smislu 211. člena ZUP-a, s tem, da pritožbe ne zadržijo izvršitve, kar vse je oz. bi pomenilo, da gre za nekaj zelo nujnega in je potrebno izvršiti takoj. Vendar pa je iz dovoljenj razvidno, da je bil rok za izvršitev nekaterih dovoljenj tudi več mesecev (npr. 3 meseci po dovoljenju št. 35601 – 559/2005 z dne 23.8.2005, 2 meseca po dovoljenju št. 35601 – 584/2005 z dne 26.8.2005), kar dokazuje, da ni bilo nič nujnega, posebej še zaradi tega ne, ker je bila izvšitev odločbe zaupana lovcem in ne intervencijski skupini, ki bi morala ukrepati takoj, če je šlo za ogrožanje v smislu 144. člena ZUP-a. Po Strategiji upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji se namreč mora v primeru ogroženosti zagotoviti začasna prisotnost pooblaščene ekipe za spremljanje medveda in takojšnje ukrepanje, če je potrebno. V primeru ogroženosti se odvzem iz narave torej ne more dovoliti nobeni lovski družini, temveč je to stvar intervencijske skupine v smislu strategije, ta pa je po mnenju ARSO tisti akt, ki je podlaga za odvzem iz narave.
– V mnogih primerih (npr. dovoljenje št. 35601-1124/2005) je ARSO zapisal, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, ker se je medved dalj časa zadrževal v neposredni bližini človekovih bivališč, kar je razlog za uporabo 144. člena ZUP-a, iz mnenja Zavoda za gozdove pa izhaja, kot se to navaja v dovoljenju, da je bil večkrat opažen v naselju v naselju ali njegovi neposredni bližini. Verjetno ni odveč navesti, da gre za dve različni dejanski situaciji, da niti dejansko niti pravno ne obstaja razlog za uporabo določb ZUP-a o nujnih ukrepih. Seveda je jasno, zakaj je uporabljen 144. člen in z njim povezani členi ZUP-a: da vložena pritožba ne zadrži izvršitve. Jasno je potrebno zapisati: sla po ubijanju medvedov si je podredila celo pravno državo.
– V nekaterih primerih (npr. dovoljenje št. 35601 – 651/2005 z dne 19.9.2005) je bila izdana ustna odločba preden je ARSO dobil strokovno mnenje Zavoda za gozdove, zaradi česar je bila kršena že omenjena Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (8. člen). ARSO je npr. izdal ustno odločbo 1.9.2005, strokovno mnenje pa je prejel 16.9.2005, kar bi lahko kazalo na to, da gre za odločanje “na pamet”, brez strokovnih podlag. Podobno se je zgodilo v dovoljenju št. 35601 – 649/2005 z dne 19.9.2005. Kršeno je bilo tudi načelo zakonitosti.
– Dejansko stanje v mnogih dovoljenjih je zelo skopo in splošno opisano ter ne vzdrži presoje po ZUP-u. Tako je v mnogih primerih zapisano samo, da se na nekem območju pojavlja medved, ki se neboječe obnaša oz. da se je večkrat pojavil v neposredni bližini naselij ali v naselju (npr. odločba št. 35601-1188/2005). In to je razlog, da se ubije živo bitje. Že po strategiji upravljanja z rjavim medvedom je odstrel možen samo, če medved neposredno ogrozi človeka, to je če se dalj časa zadržuje v neposredni bližini človekovih bivališč. Vsakemu laiku je jasno, da je bistvena razlika, kaj je napisal ARSO in kaj govori strategija. Na kratko rečeno, strategija ne pozna razloga odstrela, kot ga navaja ARSO. Skrajno žalostno je, da državni organ z “levo roko” rešuje zadeve, ko gre za živali. Vse kršitve slej ko prej pridejo na dan, ne glede na to, ali so storjene do ljudi ali do živali. Življenje živih bitij mora biti v principu enako varovano, ne glede na to, ali se gre za ljudi ali druga živa bitja. 
– Po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je mogoč odvzem iz narave z odstrelom ali pa usmrtitev samo v primeru, če ni druge možnosti in če to ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije medvedov in ob izpolnjevanju še drugih pogojev. V dovoljenjih sploh ni konkretno navedeno, ali je bila poskušana še kakšna druga možnost, kar je pogoj za odvzem, če je ni. Pa te možnosti po strategiji vsekakor obstajajo (npr. odlov medveda in preselitev drugam), poleg tega pa obstaja še cel kup drugih ukrepov, ki bi preprečili, da bi se medvedi pojavljali v bližini naselij ali v naseljih. Niti ni navedeno, kakšno je ugodno stanje vrste in koliko pripadnikov mora imeti, da se vrsta ohrani v ugodnem stanju, vse v smislu Zakona o ohranjanju narave. Dejansko stanje je pomanjkljivo navedeno in s tem je kršen ZUP.

12. Pri vsem tem se postavi vprašanje ali ne gre tukaj tudi za kakšno kaznivo dejanje, npr. zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic oz. nevestno delo v službi, ponarejanje listin ali podobno. Če gre za v obravnavanem primeru za sum storitve kaznivih dejanj, predlagam, da naslovni organ vloži ustrezno kazensko ovadbo.

13. Na podlagi navedenega predlagam, da naslovni organ to vlogo obravnava, sprejme ukrepe, da se odpravijo zgoraj navedene nezakonitosti in me o sprejetih ukrepih obvesti. 

14. V kolikor pa naslovni organ meni, da spada obravnavana prijava v področje kakšne druge inšpekcije, pa predlagam, da to prijavo v celoti (ali delno odstopi) tej inšpekciji, mene pa o tem obvesti.

Lep pozdrav.

Varuh pravic živali