Domov Članki PRAVICA DO VEGANSKEGA PREPRIČANJA TER IMPLIKACIJE NA ORGANIZACIJO PREHRANE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

PRAVICA DO VEGANSKEGA PREPRIČANJA TER IMPLIKACIJE NA ORGANIZACIJO PREHRANE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

Besedilo: MONIKA NAUMOVSKI

Veganstvo je s strani Sveta Evrope, vodilne organizacije za spoštovanje človekovih pravic v Evropi, potrjeno kot pomembno, resno in koherentno prepričanje. Po Ustavi Republike Slovenije nima nihče pravice vzgajati otrok na način, ki je nasproten vrednotam staršev. Zakon o varstvu pred diskriminacijo prepoveduje posredno in neposredno diskriminacijo, nadlegovanje in viktimizacijo.

PRAVICA DO VEGANSKEGA PREPRIČANJA

KAJ JE VEGANSTVO

Beseda »vegan« izvira iz leta 1944 in je predstavljala oznako za ljudi, ki se niso izogibali le uživanju teles nečloveških živali, temveč vsem oblikam izkoriščanja živali . Vegani namreč živimo skladno z moralno zahtevo, da se živa bitja ne smejo uporabljati kot stvari, saj so nečloveške živali čuteča bitja (kot ljudje) in jih je zato narobe izkoriščati, uporabljati in vzrejati z namenom, da jih lahko izkoriščamo in ubijamo.

VEGANI IMAJO PRAVICO DO SVOBODE VESTI

V določenih situacijah smo vegani odvisni od drugih ljudi, predvsem pri dostopu do stvari in storitev. Dostopnost alternativ, ki živalskih izdelkov ne vključujejo, je ključna, da oseba lahko živi skladno z veganskim prepričanjem. Delno zaradi nerazumevanja, kaj veganstvo je, mnogi vegani v Sloveniji izkusijo probleme pri dostopanju do primernih opcij. Vegani ne bi smeli biti postavljeni v situacije, v katerih so prisiljeni, da sodelujejo pri izkoriščanju živali v nasprotju s svojimi temeljnimi prepričanji.

Pravica do svobode vesti zagotavlja posamezniku, da uživa popolno svobodo pri lastnih verovanjih in prepričanjih. Poleg tega lahko svoja prepričanja, če imajo pravno varovan status, izraža tako, da živi v skladu z njimi in je lahko v tem omejen le z zakonom, če obstajajo razlogi, ki so nujni za varovanje javnega reda in miru, zdravja, družbene morale ali temeljnih pravic in svoboščin drugih oseb. Čeprav se pravica do svobode vesti mnogokrat poimenuje kar svoboda vere, v resnici ta človekova pravica enakopravno varuje verska in neverska prepričanja.

VEGANSTVO IMA ZAŠČITEN PRAVNI STATUS

Veganstvo kot osebno prepričanje uživa zaščiten pravni status, saj ne zajema samo izražanja osebnega mnenja osebe in ne zadeva le prehrane, temveč se nanaša na velik in pomemben del človekovega življenja in obnašanja. Gre za pomembno, resno in koherentno prepričanje, ki je vredno spoštovanja v demokratični družbi. To je bilo potrjeno tudi s strani Sveta Evrope, vodilne organizacije za spoštovanje človekovih pravic v Evropi, v sklopu katere deluje Evropsko sodišče za človekove pravice.

Ker je veganstvo zaščiteno prepričanje, imamo vegani pravico (1) obravnavati izkoriščanje in uporabo živali kot nepotrebna in neetična ter (2) to izražati preko svojih ravnanj, ki so v skladu s prepričanjem in so lahko podvržena le nujnim omejitvam.

DISKRIMINACIJA VEGANOV JE PREPOVEDANA

Diskriminacija veganov je prepovedana, saj zanika možnost, da živimo skladno s svojim prepričanjem, ter vodi do podpiranja in ohranjanja nepravičnosti v našem odnosu do nečloveških živali. V Sloveniji imamo Zakon o varstvu pred diskriminacijo – ZVarD, ki je vzpostavil tudi institucijo Zagovornik načela enakosti, ki skrbi za izvajanje zakona, spoštovanje načela enakosti ter prepovedi diskriminacije (posredne in neposredne), nadlegovanja in viktimizacije.

DRŽAVA MORA ZAGOTOVITI SVOBODO VESTI VSAKEMU POSAMEZNIKU

Država mora zagotoviti svobodo vesti vsakemu posamezniku v svoji jurisdikciji in sprejeti takšne ukrepe, ki so nujni, da je ta pravica posameznika v družbenem življenju učinkovita in spoštovana. Državni organi, ki predstavljajo podaljšek države (bolnišnice, šole, zapori), so prvi, ki morajo to spoštovati in imajo obveznost, da odstranijo oziroma minimizirajo neugodno obravnavo veganov, zagotovijo, da so potrebe veganov zaščitene, preprečujejo in odstranjujejo diskriminacijo ter sprejemajo ukrepe, ki omogočajo enakost možnosti.

PREHRANA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

Odnos do prehranjevalnih navad mnogokrat sega tudi na področje etike, v povezavi z odnosom do živih bitij, tesno pa je povezan tudi s posameznikovim etičnim odnosom do okolja. Pri hrani je posledica kršenja pravice do svobode vesti še bolj občutna, saj vegani primarno izražamo svoja prepričanja skozi izogibanje uživanju živali in stvari, ki so bile vzete živalim oziroma testirane na njih. V primeru omejitev izražanja svobode vesti je oseba postavljena pred odločitev, ali bo kršila svoje temeljno prepričanje ali bo ostala lačna.

PRAVICA DO VZGOJE OTROK V SKLADU Z MORALNIM PREPRIČANJEM STARŠEV

Ustava Republike Slovenije zagotavlja staršem pravico do vzgoje otrok v skladu z njihovim verskim in moralnim prepričanjem. Iz tega izhaja, da nihče nima pravice otrok vzgajati na način, ki je nasproten vrednotam staršev, še posebej to velja za vzgojno-izobraževalne zavode, kjer velja načelo t. i. ideološko nevtralne šole. Starši so avtonomne odrasle osebe in kot skrbniki svojih otrok imajo pravico otroke vzgajati skladno s svojim prepričanjem, tudi ko pride do vprašanja prehrane. Pravica je lahko omejena v javnem interesu glede na uradno medicinsko doktrino države ali vzgojno-izobraževalno politiko, vendar morajo biti posegi objektivno utemeljeni. Zdravstvene smernice države na tem področju pa posega objektivno ne utemeljujejo. Vsi otroci, vpisani v vzgojno-izobraževalne zavode, imajo pravico do izbire najmanj enega obroka dnevno, ki je financiran iz javnih sredstev in plačila staršev. Kako država realizira pravico, da vsi otroci, kljub raznim zdravstvenim in osebnim razlikam in zahtevam, dobijo možnost obroka, je v njeni pristojnosti. Pri tem bi morala država izhajati iz načela enakosti, ki ga zagotavlja 14. člen naše ustave: če imajo vsi otroci pravico dostopa do prehrane, jo morajo imeti pod enakimi pogoji.

Z ODREKANJEM PREHRANE SE DISKRIMINIRA OTROKA

Odrekanje prehrane otroku pomeni, da se posega v njegovo rast in razvoj ter pravico do svobode vesti, zato je povsem nepravično in nepotrebno. Četudi se odgovornost za izbiro veganskega načina prehranjevanja pogosto prelaga na starše, se v končnem rezultatu diskriminira otroka, ki mu možnost prehrane ni zagotovljena.

Če je zahteva po upoštevanju veganskega prepričanja zavrnjena, mora država utemeljiti, zakaj ne more zagotoviti veganom, da živijo skladno s svojimi prepričanji, tako da dokaže, da bi to povzročilo prevelike težave in/ali predstavlja preveliko breme (finančno ali drugo), ki bi vplivalo na splošne interese družbe. Če je mogoče doseči legitimen cilj in hkrati upoštevati zahteve veganov, bo država težko utemeljila, zakaj je to sorazmerno v demokratični družbi ob spoštovanju pravice do svobode vesti in načela enakopravnosti.

PREHRANJEVANJE SPADA V PRAVICO DO SVOBODE VESTI

Urad Varuha človekovih pravic je že v Letnem poročilu za l. 2010 poudaril, da prehranjevanje spada v pravico do svobode vesti in s tem v pravico posameznika do svobodnega izpovedovanja vere. Zato je Urad predlagal, da bi zakon določal, da mora šola pri obroku, ki ga mora zagotavljati in ki pomeni pravico vseh otrok in mladostnikov do zaužitja vsaj enega obroka, upoštevati tudi tovrstne opredelitve posameznika. Ministrstvo za šolstvo je predloge glede vegetarijanske, veganske in druge hrane, ki je povezana s prepričanjem ali vero, zavrnilo in poudarilo, da bodo še naprej spoštovali Smernice zdravega prehranjevanja, ki jih pripravlja Ministrstvo za zdravje.

SLOVENSKE SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA SO NEOBVEZUJOČE (NELEGITIMNE)

V slovenskem prostoru se mnogokrat omenjata »nevarnost« in »nezdravost« veganske prehrane, pri čemer se sklicujejo na Smernice zdravega prehranjevanja. Omejitveni ukrepi v javnem interesu ohranjanja zdravja so dovoljeni, če je nevarnost za zdravje dokazana in utemeljena – v nasprotnem primeru gre za nedovoljen poseg v temeljno človekovo pravico. Smernice zdravega prehranjevanja nimajo pravne narave formalnega (obveznega, obvezujočega) pravnega vira, kar je zapisano tudi v samih smernicah in potrjeno s strani izjav avtorjev. Poleg tega, da same smernice niso obvezujoče, tudi niso v skladu z izsledki svetovne znanosti.

SPREJEMANJE OTROKA BREZ DISKRIMINACIJE BI MORALO BITI SAMOUMEVNO

Pri veganskem prehranjevanju gre za več kot osebno prepričanje, več kot le izbiro posameznika zaradi same izbire. Gre za način prehranjevanja, ki je zdravstveno ustrezen in katerega srž je moralna konotacija, ki preko udejanjanja »osebne izbire« opozarja družbo na načelo »ne škoduj«, temeljno načelo, ki zajema predpostavko empatije do živih bitij in narave okoli nas ter presega antropocentrično gledanje. Sprejemanje otrok, ki se vegansko prehranjujejo, v družbo in šolski sistem brez nepotrebne diskriminacije bi moralo biti samoumevno.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO DISKRIMINACIJE

Vse otroke in starše, ki doživljate diskriminacijo otroka ali sebe zaradi vašega veganskega prepričanja, vabim, da nas za več informacij kontaktirate na elektronski naslov: varuhinja@osvoboditevzivali.si.

V primeru diskriminacije zaradi veganskega prepričanja lahko vložite prijavo tudi pri Zagovorniku načela enakosti s Predlogom za obravnavo diskriminacije.

Zadnji prispevki

Golobi in ravnanje v parkirni hiši na Zaloški – prijava inšpekciji

Društvo za osvoboditev živali je prijavilo navedeno ravnanje na inšpekcijo Ljubljana in prijavilo v postopku stransko udeležbo kot društvo, ki deluje v...

Sodobne teme in dileme ekološkega kmetovanja (Radio Maribor)

Spregovorili smo o nekaterih sodobnih temah in dilemah ekološkega kmetovanja. Z nami je bil eden večjih ekoloških kmetov iz Mote pri Ljutomeru...

HIMERE KOT »DAROVALKE« ORGANOV ZA LJUDI?

Besedilo: Petra Komel Naši predniki, ki so bili še povezani z naravo, so živeli v sozvočju z njenimi cikli. Zavedali so se naravnih...

ZA DEMOKRACIJO PREHRANE

Besedilo: dr. Cirila Toplak Mesna predelovalna industrija je vse bolj monopoliziran sektor globalne kapitalistične ekonomije, ki uporablja živali kot ultraprocesirano surovino v avtomatiziranih...

MOŽNOST IZBIRE VEGANSKEGA OBROKA V JAVNIH USTANOVAH (Peticija)

3. najbolj priljubljena letošnja peticija je veganska! Kar 5000 podpisov! Podpišite peticijo   Peticija Slovenskega veganskega...

Znanost je odgovorna za strašansko mučenje in trpljenje živali

Besedilo: Slavko Vonča  V zadnjem času se zelo veliko govori in piše, da naj zaupamo "znanosti" in "znanstvenikom". Namreč, znanstveniki že desetletja obljubljajo,...