Na podlagi Zakona o društvih – ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/11 z dne 12. 8. 2011) in Zakona o nevladnih organizacijah – ZNOrg (Uradni list RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018) je občni zbor Društva za osvoboditev živali in njihove pravice 24. 3. 2022 sprejel naslednji  

S T A T U T DRUŠTVA ZA OSVOBODITEV ŽIVALI IN NJIHOVE PRAVICE

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki se bori za boljši položaj živali ter za neokrnjeno okolje in naravo. Društvo je nepolitična, humanitarna organizacija civilne družbe in deluje na nepridobitnih načelih.

 1. člen

Društvo se imenuje: Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice. Društvo ima sedež na naslovu: Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva. O spremembi naslova sedeža odloča upravni odbor. Društvo deluje na celotnem območju Republike Slovenije, lahko pa tudi mednarodno. Društvo ima lahko podružnice. Podružnice ustanavlja in o njih odloča upravni odbor. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo ima svoj transakcijski račun. Društvo ima svoj znak. Znak društva določi upravni odbor. Društvo posluje brez žiga. Društvo lahko vstopi v domačo ali tujo zvezo društev ali drugo organizacijo, ki ima enake cilje in namene kot društvo. O tem odloča občni zbor društva.

NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA 

3. člen

Namen in cilji društva so prizadevanja za zaščito živali, v okviru tega pa tudi skrb za uveljavljanje pravic živali v Ustavi Republike Slovenije in predpisih ter v praksi tako, da bi lahko živali živele življenje, ki je primerno njihovi vrsti, svobodno in v miru ter brez strahu, da jih bo kdo preganjal, mučil ali ubil. Namen in cilji društva so tudi prizadevanje za varstvo okolja in ohranjanje narave.

 1. člen

(1) Namen in cilje društvo uresničuje z izvajanjem zlasti naslednjih nalog:

 • prizadevanje za odpravo sedanjega stanja, ko človek uporablja živali za svoje potrebe,
 • prizadevanje za širitev zavesti o povezanosti človeka, živali, rastlin, mineralov itd., skratka žive in nežive narave,
 • prizadevanje za odpravo živinoreje, lova, poskusov na živalih, škodljivih transportov živali in vseh dejanj, ki škodujejo živalim, okolju in naravi oz. jih uničujejo,
 • izobraževanje ter osveščanje na področju osveščanja o pravicah živali,
 • prizadevanje za pravno priznanje pravic živali,
 • informiranje javnosti o slabem položaju živali in o tematiki s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
 • prizadevanje za odpravo kakršnegakoli mučenja živali,
 • reševanje primerov mučenja in zanemarjanja živali v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijami in policijo,
 • izobraževanje glede zaščite živali, varstva okolja in ohranjanja narave,
 • prizadevanje za pravno varstvo živali, narave in okolja,
 • vzgoja, izobraževanje in osveščanje tako članov kot širše javnosti o škodljivosti živalske prehrane ter pozitivnih vidikih veganske prehrane za zdravje ljudi, za življenje živali in za ohranjanje planeta,
 • izobraževanje in osveščanje o veganstvu, rastlinski prehrani, kulturi neškodovanja in kulturi nenasilja,
 • sodelovanje z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju pravic in zaščite živali, varstva okolja in ohranjanja narave, z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, veterinarskimi organizacijami in drugimi pri reševanju problemov s področja zaščite živali,
 • izvajanje nacionalnih ali mednarodnih projektov oz. programov s področja pravic in zaščite živali, varstva okolja in ohranjanja narave oz. sodelovanje pri njih,
 • promocijske aktivnosti s področja delovanja društva,
 • organiziranje strokovnih oz. drugih srečanj s področja pravic in zaščite živali, varstva okolja in ohranjanja narave,
 • nudenje pomoči in oskrbe rešenim ter zapuščenim živalim.

(2) Društvo si prizadeva za uveljavljanje pravic in zaščite živali, za varstvo okolja in ohranjanja narave na vseh področjih družbenega življenja. (3) Društvo svoje naloge izvaja tudi z izdajanjem tiskovin (revije, knjige, brošure, letaki, plakati, kasete itd.), kar mora biti povezano z nameni, cilji in nalogami društva. (4) Društvo lahko za opravljanje različnih nalog zaposli potrebno število delavcev ali pa z njimi sklene druge oblike plačanega ali neplačanega dela oz. sodelovanja. O tem odloča upravni odbor društva. (5) Za lažje doseganje namena in ciljev društva ter izvrševanja nalog oz. projektov se lahko najamejo poslovni prostori izven naslova sedeža društva. O tem odloča upravni odbor društva. (6) Društvo ima varuha pravic živali, ki ga imenuje in razrešuje upravni odbor društva, ki tudi določi njegove naloge. Zaželeno je, da je varuh pravic živali pravnik. Varuh pravic živali se imenuje za dobo treh let.

 1. člen

(1) Društvo lahko pridobiva sredstva za izvajanje nalog v skladu z nameni društva tudi z opravljanjem naslednjih pridobitnih dejavnosti:

 • 300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (od tega: organiziranje srečanj podobnih društev za zaščito živali in varstvo narave)
 • 200 Fotografska dejavnost (od tega: fotografiranje živali in narave za potrebe revije, plakatov, letakov)
 • 110 Izdajanje knjig (od tega: izdajanje knjig, brošur, prospektov o živalih, naravi in prehrani)
 • 300 Strežba pijač (od tega: točenje pijač na prireditvah, piknikih, na stojnicah, kioskih in drugih začasnih objektih)
 • 104 Začasni gostinski obrati (od tega: hitra priprava jedi na stojnicah – veganska burgerija)
 • 999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij (od tega: dejavnost gibanj za varstvo okolja in ekoloških gibanj)
 • 002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah (od tega: srečelov za pridobivanje financ za osnovno dejavnost društva)
 • 810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki (od tega: prodaja veganskih proizvodov ter hrane za živali in ostalega; povezano z zaščito živali in varstvom narave)
 • 640 Obdelava semen (od tega: zbiranje starih avtohtonih sort)
 • 700 Lovstvo (od tega: nadzor ter varstvo in zaščita živali)
 • 110 Tiskanje časopisov (od tega: na tematiko zaščite živali in varstva narave ter ekološke in veganske prehrane)
 • 130 Priprava za tisk in objavo (od tega: na tematiko na tematiko zaščite živali in varstva narave ter ekološke in veganske prehrane)J59.120 
 • 621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami (od tega: časopisi in revije na temo živali in narave)
 • 910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu (od tega: prodaja veganske hrane ter ostalega; povezane z zaščito živali in varstvom narave)
 • 140 Izdajanje revij in druge periodike (od tega: vse, povezane z živalmi, naravo in prehrano)
 • 110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (od tega: na temo, povezano z živalmi, naravo in prehrano)
 • 120 Postprodukcija dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj (od tega: na temo živali, narave in prehrane)
 • 130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (od tega: na temo v zvezi z živalmi, naravo in prehrano)
 • 200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij (od tega: na temo, povezano z živalmi, naravo in prehrano)
 • 100 Radijska dejavnost (od tega: na temo, povezano z živalmi, naravo in prehrano)
 • 200 Televizijska dejavnost (od tega: ustvarjanje oddaj na temo narave, živali in prehrane)
 • 120 Dejavnost strokovnih združenj (od tega: dejavnost združenja strokovnjakov, ki delujejo na področju zaščite živali, varovanja narave in veganske prehrane).

(2) Opravljanje zgoraj navedenih pridobitnih dejavnosti mora biti povezano z namenom, cilji in nalogami društva, to je za uveljavljanje pravic in zaščite živali, za varstvo okolja in ohranjanje narave.

(3) Pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.

(4) Za doseganje namena in ciljev društva lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo, o čemer odloča občni zbor. Društvo lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. O tem odloča upravni odbor društva.

 1. člen

(1) Delovanje društva je javno. Javnost delovanja se zagotavlja s posredovanjem informacij o delu društva javnosti in članom društva. Za zagotovitev javnosti delovanja društva je odgovoren upravni odbor društva. (2) Javnost se obvešča preko elektronskih in tiskanih medijev, tiskovnih konferenc in drugih oblik komuniciranja z javnostjo. (3) Upravni odbor lahko odloči, da se na spletni strani društva objavljajo zapisniki sej organov društva, kot tudi druga društvena gradiva.

ČLANI IN SIMPATIZERJI

 1. člen
 2. (1) Član lahko postane vsaka fizična oseba, državljan Slovenije ali tujec, ki se s pristopno izjavo zaveže, da bo spoštoval pravila društva ter plačal članarino in pri kateri niso podani razlogi iz 2. in 4. odstavka tega člena.
 3. (2) Zaželeno je, da je član vegan. V primeru, da je član vegetarijanec, se zaveže, da se bo dodatno izobraževal o pravicah živali ter o trpljenju živali v ribiški, mlečni in jajčni industriji ter da si bo prizadeval postati vegan.
 4. (3) Kandidat postane član društva, ko ga upravni odbor vpiše v evidenco članov društva.
 5. (4) »Upravni odbor društva zavrne včlanitev osebi, ki ne ravna ustrezno z živalmi, je kršila predpise o zaščiti živali, ki deluje v nasprotju z interesi in cilji društva ali s svojim ravnanjem na kakršenkoli drug način škoduje oziroma je verjetnost, da bi škodovala delu društva in njegovim članom.
 6. (5) Oseba, ki ji je bila včlanitev zavrnjena, ima pravico do pritožbe v roku 15-ih dni od sprejema odločitve upravnega odbora. Pritožbo obravnava in o včlanitvi dokončno odloči občni zbor društva na svoji redni letni seji.
 7. (6) Oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo dokončno zavrnjena, ima pravico, da v roku enega leta od sprejetja odločitve občnega zbora o zavrnitvi oz. zakonskem roku, pred sodiščem izpodbija odločitev društva o zavrnitvi prošnje za sprejem v članstvo društva.
 1. člen

(1) Članstvo v društvu preneha:

 • s smrtjo člana,
 • z izstopom na podlagi izjave o izstopu,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa upravnega odbora.

(2) Član društva je lahko izključen, če:

 • krši pravila društva,
 • s svojim ravnanjem škoduje ugledu društva,
 • če kako drugače ravna zoper interese društva.

(3) Sklep o izključitvi člana sprejme Upravni odbor društva. (4) Zoper sklep o izključitvi je mogoče v roku 15-ih dni od prejema sklepa vložiti pritožbo na občni zbor društva. Pritožbo obravnava in o izključitvi dokončno odloči občni zbor društva na svoji redni letni seji.

 1. člen

(1) Pravice članov so, da:

 • sodelujejo pri izvajanju namena, ciljev oz. nalog društva in pri delu organov društva,
 • so na občnem zboru seznanjeni z delom društva in z njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 • volijo in so voljeni v organe društva,
 • na lastno željo izstopijo iz društva.

(2) Dolžnosti članov so, da:

 • ustrezno ravnajo z živalmi in naravo,
 • po svojih močeh pomagajo pomoči potrebnim živalim,
 • s svojo prehrano in načinom življenja (posredno in neposredno) ne povzročajo trpljenja in smrti živali,
 • spoštujejo pravila in sklepe organov društva.

(3) Član, ki želi izstopiti iz društva, mora o tem s pisno izjavo o izstopu seznaniti upravni odbor društva. (4) Vsak član društva lahko vloži pritožbo zoper odločitve organov društva, če meni, da so bile te sprejete v nasprotju z zakonom, statutom in drugim splošnim aktom društva. Pritožbo posreduje upravnemu odboru v roku 15 dni od sprejete odločitve, na katero se bo pritožil. Upravni odbor se v roku treh mesecev od prejema pritožbe sestane in sprejme odločitev o rešitvi pritožbe. (5) Izpodbijanje odločitev organov društva pred sodiščem ni dopustno, če pred tem ni bilo izkoriščeno pravno sredstvo iz četrtega odstavka tega člena.

 1. člen

(1) Simpatizerji so osebe, ki so naklonjene dejavnosti društva, niso pa njegovi člani. (2) Simpatizer je tudi član, ki v zadnjih dveh letih ni poravnal članarine. V tem primeru se njegovo članstvo prenese v položaj simpatizerja društva. (3) Simpatizerji podpirajo društvo z moralno podporo, s finančnimi in drugimi prispevki ali na drugačen način pomagajo društvu. (4) Simpatizerji imajo lahko ugodnosti, ki jih določi upravni odbor. (5) Simpatizerji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

ORGANI IN NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA

 1. člen

Organi društva so:

 • občni zbor društva,
 • upravni odbor društva,
 • predsednik društva in
 • nadzorni odbor.

OBČNI ZBOR

 1. člen

(1) Občni zbor društva je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani. (2) Občni zbor se sestane vsaj enkrat letno, praviloma do konca meseca marca, in ima naslednje naloge:

 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut društva, razen v primeru iz 8. alineje 15. člena statuta,
 • voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika društva,
 • obravnava in sprejema poročila o delu društva,
 • sprejema program dela društva (letni ali večletni) in finančni načrt,
 • sklepa o povezovanju v razna združenja in priključitvah k društvu ali o prenehanju delovanja društva,
 • dokončno odloča o pritožbah zoper odločitve organov društva,
 • dokončno odloča o pritožbi zoper sklep o izključitvi člana in zavrnitvi včlanitve,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani ali organi društva v skladu z nameni, cilji in nalogami društva.

(3) Občni zbor skliče upravni odbor. Datum, kraj in prelagani dnevni red zasedanja občnega zbora mora biti objavljen na spletni strani in na oglasni deski društva vsaj 14 dni pred zasedanjem.

(4) Občnega zbora se lahko udeležijo tudi člani društva z oddaljenih lokacij z uporabo orodij za zvočni in slikovni prenos iz kraja, na katerem se opravlja občni zbor, v kraj oziroma kraje, na katerem se nahaja oziroma se nahajajo člani društva. Izbira programske opreme pri organizaciji občnega zbora preko spleta je prepuščena upravnemu odboru, ki pa mora zagotoviti enakopravnost vseh prisotnih, ne glede na način njihove prisotnosti. «

(5) Upravni odbor lahko skliče tudi izredni občni zbor, če je potrebno razrešiti zadevo iz pristojnosti občnega zbora, pa je potrebno hitro odločanje ali pa bi čakanje na redni občni zbor škodovalo društvu ali če to zahteva najmanj ena petina članov.

(6) Upravni odbor mora sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 45 dni po prejemu pisne zahteve. V nasprotnem primeru skliče občni zbor predlagatelj sam.

 1. člen

(1) Občni zbor odpre predsednik društva ali drug član upravnega odbora in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika. (2) O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, delovni predsednik in overovatelj zapisnika. (3) Občni zbor je sklepčen, če je na začetku navzočih več kot tretjina članov. Če občni zbor na začetku ni sklepčen, se začetek odloži za največ 15 minut, nakar lahko občni zbor veljavno odloča, če je navzočih vsaj 10 članov. (4) Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov, z dvotretjinsko večino navzočih članov pa samo v primeru prenehanja društva. (5) Glasovanje je javno, kar velja tudi za volitve, razen če občni zbor odloči drugače.

UPRAVNI ODBOR

 1. člen

(1) Upravni odbor društva sestavljajo predsednik društva, ki je tudi predsednik upravnega odbora, in štirje člani, ki jih za dobo treh let izvoli občni zbor. (2) Člana upravnega odbora lahko na predlog upravnega odbora predčasno razreši predsednik društva. Upravni odbor društva do naslednjega občnega zbora deluje v manjšinski sestavi. (3) Upravni odbor odloča z večino vseh glasov in sprejema svoje sklepe na sejah. Glasovanje je javno. (4) Seje upravnega odbora sklicuje predsednik društva na lastno pobudo ali na pobudo kateregakoli člana. Če predsednik ne skliče seje upravnega odbora, ga lahko skliče pobudnik sam. (5) Pri delu upravnega odbora lahko sodelujejo tudi člani, vendar pa nimajo pravice glasovanja. (6) Seja upravnega odbora se lahko izvede tudi telefonsko, po elektronski pošti oz. korespondenčno. (7) O poteku seje upravnega odbora se piše zapisnik. (8) Člani upravnega odbora odgovarjajo za svoje delu občnemu zboru.

 1. člen

Upravni odbor ima naslednje naloge:

 • vodi društvo in skrbi za izvajanje ciljev, namena in nalog društva ter sprejema odločitve v zvezi s tem, če te niso pridržane drugim organom društva,
 • sprejema splošne akte, ki so potrebni za delovanje društva ali jih določajo predpisi,
 • odloča o finančno-materialnem poslovanju oz. o porabi sredstev,
 • odloča o sprejemu novih članov in njihovi izključitvi,
 • odloča o zavrnitvi včlanitve,
 • določa višino članarine,
 • poroča o delu društva,
 • pripravi predlog sprememb ali dopolnitev statuta društva,
 • opravlja druge naloge, ki so določene v tem statutu ali v drugih splošnih aktih in
 • opravlja druge zadeve v zvezi z izvajanjem nalog društva.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

 1. člen

(1) Društvo ima predsednika, ki ga izvoli občni zbor društva za dobo treh let. Predsednik je lahko samo poslovno sposobna fizična oseba. (2) Predsednik predstavlja in zastopa društvo. V primeru odsotnosti ga nadomešča član upravnega odbora, ki ga določi upravni odbor. (3) Predsednik društva:

 • skrbi za zakonito poslovanje,
 • vodi delo in seje upravnega odbora kot njegov predsednik,
 • za občni zbor pripravi letno poročilo in program dela društva,
 • zastopa društvo v premoženjskih, pravnih in drugih zadevah,
 • podpisuje finančne in materialne listine, za podpisovanje teh listin lahko pooblasti tudi člana društva,
 • je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta.

(4) Predsednik je za svoje delo osebno odgovoren občnemu zboru. (5) V okviru posameznega projekta oz. naloge lahko društvo predstavlja tudi druga oseba, ki jo določi upravni odbor.

TAJNIK

 1. člen

(1) Društvo ima tajnika, ki ga imenuje in razrešuje upravni odbor društva. (2) Tajnik opravlja naslednje naloge:

 • skrbi za opravljanje strokovno-tehničnega, organizacijskega in administrativnega dela,
 • skrbi za koordinacijo med posameznimi organi društva,
 • izvaja sklepe upravnega odbora.

(3) Tajnik osebno odgovarja upravnemu odboru. Imenuje se za dobo treh let.

 BLAGAJNIK

 1. člen

(1) Za računovodska dela  ima društvo sklenjeno pogodbo z ustreznim podjetjem, ki se s tem ukvarja. (2) Društvo ima blagajnika, ki izvaja naslednje naloge:

 • izvaja finančno poslovanje društva,
 • pripravlja dokumente za računovodstvo in koordinira z njim,
 • izvaja sklepe UO društva,
 • poda finančno poročilo na občnem zboru.

(3) Blagajnika za dobo treh let imenuje in razrešuje upravni odbor društva, kateremu tudi osebno odgovarja.

DELOVNE SKUPINE

 1. člen

(1) Za izvajanje posameznih nalog ima lahko društvo občasne ali stalne delovne skupine (npr. pravniška, medijska itd.). Te skupine ustanovi upravni odbor na lastno pobudo ali na pobudo člana društva. (2) O načrtih in delu delovnih skupin razpravlja in sklepa upravni odbor.

NADZORNI ODBOR

 1. člen

(1) Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo treh let. Člani nadzornega odbora iz svoje sredine izvolijo predsednika. (2) Nadzorni odbor:

 • spremlja delo društva in njegovih organov,
 • nadzira finančno in materialno poslovanje,
 • spremlja izvajanje tega statuta in drugih aktov društva.

(3) Nadzorni odbor opravi pregled društvenega finančnega poslovanja vsaj enkrat letno in o opravljenih pregledih poroča občnemu zboru. (4) Sklepe uveljavlja z večinskim glasovanjem ob prisotnosti vseh treh članov. (5) Člani nadzornega odbora so vabljeni na seje upravnega odbora, vendar nimajo pravice glasovanja.

FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 1. člen

(1) Društvo za financiranje svoje dejavnosti pridobiva sredstva s članarino, darili, volili, iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, od prirejanja klasičnih iger na srečo in iz drugih virov. (2) Društvo lahko pridobiva sredstva za izvajanje svojih nalog tudi s pridobitno dejavnostjo. Sredstva se lahko porabijo samo za izvajanje dejavnosti, ki so povezane z namenom društva oz. njegovimi nalogami. Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Presežek prihodkov nad odhodki mora društvo uporabiti za uresničevanje svojega namena in ciljev oz. svoje nepridobitne dejavnosti. (3) Društvo ima lahko v lasti premično in nepremično premoženje. Premičnine morajo biti vpisane v ustrezni evidenci, nepremičnine pa vknjižene v zemljiški knjigi. S premoženjem društva upravlja upravni odbor. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji samo na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremično premoženje pa na podlagi sklepa občnega zbora. (4) Društvo lahko financira projekte, ki jih izvajajo domače ali tuje organizacije in so povezani s cilji, nameni oz. nalogami društva. (5) Poslovno leto društva je enako koledarskemu letu. Društvo lahko poveri vodenje poslovnih knjig zunanji osebi, o čemer odloča upravni odbor. (6) Društvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva. Če niso več izpolnjeni zakonski pogoji za vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva, društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva oz. na drug način, ki ga določajo predpisi. (7) Društvo zagotavlja podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju v skladu s slovenskim računovodskim standardom za društva oz. drugimi veljavnimi predpisi. (8) Materialno-finančno poslovanje društva lahko podrobneje določa pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor društva. (9) Pri določanju položaja zaposlenih, njihovega nagrajevanja, honoriranju in plačevanju materialnih nadomestil se za društvo upoštevajo določila, ki veljajo za nepridobitne organizacije. (10) Nadzor nad finančno-materialnem poslovanjem vrši občni zbor društva, ki sprejme tudi letno poročilo. Pred sprejemom letnega poročila mora biti v skladu z zakonom opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Notranji nadzor, ki zajema predvsem pregled poslovnih knjig in letnega poročila, opravi nadzorni odbor. (11) Za posebej obsežna prostovoljna dela lahko upravni odbor odloči, da se članom društva priznajo primerne denarne nagrade. Upravni odbor tudi lahko odloči, da se članom društva povrnejo stroški, ki so jih imeli z opravljanjem določene naloge.

IZDAJATELJSTVO REVIJE

 1. člen

(1) Društvo izdaja svojo revijo, ki izhaja v tiskani obliki. Upravni odbor lahko sklene, da revija izhaja tudi v elektronski obliki. (2) Programsko zasnovo revije sprejme upravni odbor. V tej zasnovi so tudi osnovni podatki o reviji: ime, časovni interval izhajanja in drugi podatki, ki jih je potrebno sporočiti pristojnemu državnemu organu. (3) Sedež uredništva revije je na sedežu društva. (4) Odgovornega urednika imenuje in razrešuje upravni odbor. Odgovorni urednik mora biti član društva in pri tem izpolnjevati tudi druge pogoje, ki jih v ta namen določa zakon.

 1. člen

(1) Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik in člani uredništva. Uredništvo sprejema medse člane, ki želijo sodelovati pri uredništvu revije. (2) Uredništvo samostojno ureja medsebojne odnose. Če med člani uredništva ni soglasja, se odločitev sprejme z glasovanjem, pri čemer je odločitev sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov. Če se odločitev na ta način ne more sprejeti, o spornem vprašanju odloči odgovorni urednik. (3) Uredništvo samostojno pripravi osnutek posamezne številke revije. Odgovorni urednik mora pred izidom vsake številke to predložiti vsem članom uredništva, ki ga morajo potrditi. Osnutek posamezne številke pošlje v vednost tudi upravnemu odboru.

PRENEHANJE DRUŠTVA

 1. člen 

(1) Društvo preneha delovati po samem zakonu ali če tako sklene občni zbor. (2) V primeru prenehanja delovanja društva po volji članov društveno premoženje po poravnavi vseh obveznosti preide na po dejavnosti sorodno društvo. Ime tega društva se določi v sklepu o prenehanju društva.

KONČNA DOLOČBA

 1. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme občni zbor. Ljubljana, 24. 3. 2022

Zakoniti zastopnik:
Stanko Valpatič