Kot prejšnja leta se je DOŽ tudi v letu 2021 aktivno vključevalo  tako v javne razprave v povezavi z zaščito živali in okolja  kot v postopke v zvezi z zaščito živali in okolja. 

17. 3. 2021 je pravniška skupina pripravila in posredovala na naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - v  zvezi s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-E 2021), ki je bil v javni razpravi - svoje pripombe in predloge. DOŽ je nadaljevalo aktivnosti v zvezi s tožbama, ki ju je vložilo proti MOP-u (oziroma ARSO) za odpravo dovoljenj za odstrel zavarovane vrste (medvedov)  za leto 2020 in 2021 pri Upravnem sodišču RS. Država oziroma MOP se je zoper sklep upravnega sodišča  o zadržanju odstrela v letu 2021 pritožila na Vrhovno sodišče RS, ki je pritožbo zavrglo zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk. 

Julija 2021 je - ob aferi na prašičji farmi Ljutomerčan, kjer so aktivisti posneli video o nehumani reji živali - pravniška skupina pripravila za objavo na FB  prispevek (osvetlitev s pravnega vidika)  o razmerah v živinoreji v Sloveniji.

Po odstopu celotne intervencijske skupine Zavoda za gozdove julija 2021 se je pravniška skupina v imenu DOŽ odzvala z izjavo za javnost. Izpostavila je, da je bilo -  kljub temu da je upravno sodišče zadržalo izvršitev dovoljenj ARSO za streljanje medvedov (prvo dovoljenje za odstrel 115 in drugo za odstrel 220 živali) – v letu 2020 ustreljenih 99 medvedov, v letu 2021 pa 128  (med slednjimi samo 7 na osnovi individualnih dovoljenj za odstrel problematičnih medvedov). Izrazila je zaskrbljenost zaradi odstopa intervencijske skupine ter opozorila, da bo imel odstop negativne posledice za zavarovano vrsto in za ljudi na območjih prisotnosti medvedov.

V imenu DOŽ je zaprosila za informacije javnega značaja, in sicer:

a)  podatke o odvzemu rjavih medvedov iz narave za obdobje leta 2020 in leta 2021,

b)  izpis iz osrednjega registra odvzema velikih zveri za Slovenijo in 

c)  vse izdane posamične odločbe za odstrel po letih 2020 in 2021 pri MOP.

Vendar se MOP ni odzvalo. 

Zato je DOŽ urgiralo pri Vladi in Uradu predsednika RS (v povezavi z zahtevo po posredovanju informacij javnega značaja). Oktobra 2021 – v času petkovih in drugih protestov – je na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin posredovala stališče društva v zvezi z uporabo živali v protestih ter - na osnovi dokazov o izpostavljenosti živali vdihavanju solzilca in dražilnih sredstev - predlagala inšpekcijski nadzor. 

8. 11. 2021 je DOŽ  - na pobude občanov -  zaprosilo za posredovanje podatkov o podlagah za sprejem določbe, ki prepoveduje hranjenje prostoživečih živali na podlagi Odloka MOL in spremljajočih aktivnosti.   Odgovor  MOL-a je prejelo  24. 11. 2021.  Pravniška skupina je na ta način skušala najti celostno rešitev za zaščito živali, prosto živečih na območju mesta. 

Organizirala je tudi pomoč pri urejanju bivališča za živali na Jančah.

Prizadevanja pravniške skupine v sodnih postopkih za dobrobit medvedov so se zaključila 9. 11. 2021 z dvema sklepoma Upravnega sodišča RS (Oddelek v Celju). V zvezi z dvema tožbama DOŽ proti ARSO (proti dovoljenjema:  9. 6. 2020  za odstrel 115 medvedov in  2. 11. 2020 za odstrel 220 medvedov) je sodišče odločilo, da se tožbi zavržeta. Ker sta oba roka za odstrel  (prvi: do konca septembra 2020, drugi: do konca septembra 2021)  že pretekla, je sodišče sklepalo, da tožnik ne izkazuje več pravnega interesa za vodenje upravnega spora. Zato sodišče ni presojalo utemeljenosti pritožb, ampak ju je zavrglo. 16. 11. 2021 je MOP odgovorilo na zahtevo po posredovanju informacij javnega značaja, in sicer tako, da je društvu poslalo Strokovna izhodišča za upravljanje rjavega medveda v Sloveniji.

17. 11. 2021  je DOŽ prijavilo na UVHVVR  neregistriranega rejca “nemških ovčarjev”, ki je na socialnih omrežjih oglaševal za prodajo mladičke kot “pse za čuvat kmetijo“,  ter predlagalo inšpekcijski nadzor. 19. 11. 2021 je MOP v e-dopisu  DOŽ-u napovedalo posredovanje še preostalih podatkov. 

22. 11. 2021 je  ARSO posredoval odločbe o odstrelu medvedov za leti 2020 in 2021. (Izpis iz osrednjega registra odvzema velikih zveri za Slovenijo za leti 2020 in 2021 smo od Zavoda za gozdove RS prejeli v letu 2022.)